රැකියා අපේක්ෂිත ඔබ සඳහා වෘත්තීය අභිප්‍රේරණ වැඩසටහනක් 2018.10.18 බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.30 - ප.ව.1.00 දක්වා සමූපකාර ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

News & Events

Scroll To Top